صفحه نخست » نظام بازنشستگی و تأمین اجتماعی » روند نظام بازنشستگی و تأمین اجتماعی » راهکارها » مدیریت بهینه ذخایر و نحوه تأمین مالی طرح های بازنشستگی

کتاب «ارزیابی نظام بازنشستگی»

این کتاب در پنج بخش مجزا نظام بازنشستگی جمهوری اسلامی ایران را بررسی و مورد ارزیابی قرار می دهد. در بخش نخست کتاب خلاصه ای از اصلاحات ساختاری و نهادی، پارامتریک، مدیریت ذخایر مستمری و پیش بینی تاثیر مالی اصلاحات پارامتریک آمده است. در بخش دوم کتاب، وضع موجود سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری مروری کلی شده است که به دنبال آن در بخش سوم پیش بینی های وضعیت پایه این سازمان ها تشریح شده است. بررسی پوشش، پایداری مالی، برابری و کفایت، روابط مالی شفاف، مدیریت ذخایر و گزینه های پیشنهادی اصلاحات در بخش های چهارم و پنجم به آنها پرداخته شده است.

بحرانهای بنیادین انسانی

بحران های بنیادین نشانه هایی از گسل های بنیادین در عرصه حکمرانی به شمار می روند. این گسل ها ناشی از شکاف های عمیق اجتماعی و سرمایه از دست رفته انسانی و اجتماعی هستند.