منابع و مصارف

درآمد حاصل از کسور شاغلین (مشارکین) : تعداد مشارکین حدود ۱۲هزار نفر و درآمد حاصل ، ماهانه حدود ۸۰ میلیارد ریال می باشد . هزینه های مستمری ، درمان و رفاه بازنشستگان : جمع هزینه های ماهیانه مستمری ، درمان و رفاه حدود ۱٫۴۵۰ میلیارد ریال می باشد که ۹۲% آن می باید از محل بازدهی دارایی ها و فعالیت های اقتصادی صندوق و شرکت های تابعه آن و یا فروش دارایی ها تامین گردد