شرکت ملی فولاد ایران در سال ۱۳۷۴ به دلیل مشکلات ناشی از تامین وجوه مستمری و عدم سنخیت امور اجرائی بازنشستگی با فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری تصمیم گرفت ، فعالیت های امور بازنشستگی را به دو بخش صندوق بازنشستگی و ا مور بازنشستگی تفکیک نماید که بتوان با مرزبندی روشن وظایف و تخصصی کردن آن، امور مربوط به مستمری بگیران را ساماندهی نماید . این روند تا سال ۱۳۷۶ ادامه پیدا کرد ، تا اینکه بر اساس مصوبه مورخ ۷۶/۳/۱۸ هیئت مدیره شرکت ملی فولاد ایران ، موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به صورت یک موسسه غیر دولتی و از نظر اداری و مالی مستقل ، برمبنای اساسنامه مصوب هیئت مدیره شرکت ملی فولاد ایران تاسیس و تحت شماره ۹۵۱۱ مورخ ۷۶/۳/۱۸ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید.

بر اساس پیشنهاد دولت محترم و تصویب مجلس محترم شورای اسلامی در بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور بشرح بند ۵۹ قانون مزبور که در سال ۱۳۹۲ اجرایی شد مقرر گردید این صندوق از وزارت صنعت ،معدن وتجارت منتزع وبه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شود .

قوانین حاکم بر عملیات صندوق

¨     اساسنامه مؤسسه صندوق

¨     آئین نامه استخدامی یکنواخت شرکت ها و واحدهای تابعه وزارت معادن و فلزات موضوع مصوبه شماره ۵۷۲۸۱/ت ۲۱۱۹۵ هـ مورخ ۷۸/۱۱/۲۵ ، در حدی که مغایر قانون مدیریت خدمات کشوری نباشد

¨     قانون مدیریت خدمات کشوری (فصل مربوطه)

¨     قوانین بودجه سالیانه کل کشور ( احکام خاص و موردی)

¨     قوانین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی( در حال حاضر قانون برنامه پنجم)

¨     قانون بازنشستگی پیش از موعد

¨     قوانین مربوط به ایثارگران

¨     قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ، بانوان شاغل ، خانواده ها و سایر کارکنان

¨     قانون حالت اشتغال

¨     مصوبات هیأت وزیران حسب مورد