اعضای هیأت امنا

دکتر علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

اولیاء علی بیگی

اکبر شوکت

دکتر ابوالحسن فیروزآبادی

دکتر محمد فرهادی

دکتر مهدی کرباسیان

دکتر محمدباقر نوبخت

دکتر محمد نهاوندیان

مهندس محسن خلیلی عراقی

دکتر احمد میدری (دبیر هیأت امنا)