منابع و مصارف

منابع

وجوه مورد نیاز صندوق برای پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین عمدتاً از دو محل قابل تامین می باشد :

*      وجوه ناشی از کسور بازنشستگی سهم کارمند و کارفرما در حال حاضر این رقم ۵/۲۲ درصد حقوق و مزایای شاغلین می باشد

*      وجوه ناشی از سرمایه گذاری های صندوق بازنشستگی کشوری

 

مصارف

عمده مصارف وجوه صندوق بازنشستگی مربوط به پرداخت حقوق و مستمری بیش از یک میلیون بازنشسته و وظیفه بگیران آن می باشد.

سرمایه‌گذاری ‌های صندوق بازنشستگی کشوری

 هم‌اکنون سرمایه‌گذاری‌های صندوق بازنشستگی کشوری شامل حدود ۱۸۷ شرکت، در شش هلدینگ به شرح ذیل سازماندهی شده است:

*      هلدینگ حمل و نقل و گردشگری

*      هلدینگ غذایی، دارویی و کشاورزی

*      هلدینگ عمران و ساختمان

*      هلدینگ مالی، بانکی و سهام

*      هلدینگ نفت ، گاز ، پتروشیمی و نیروگاه (انرژی)

*      هلدینگ صنایع و معدن