پس از تصویب قانون استخدام کشوری در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۴۵ به موجب ماده ۷۰ قانون مزبور اداره کل بازنشستگی با کلیه دارائی و موجودی صندوق بازنشستگی و اسناد و اوراق و بودجه وتعهدات خود از وزارت دارائی منتزع و تابع سازمان اموراداری واستخدامی کشور گردید و براساس اصلاحیه ماده مذکور از اول سال ۱۳۵۴ صندوق بازنشستگی کشوری به صورت موسسه­ ای مستقل وابسته به سازمان اموراداری و استخدامی کشور تشکیل گردید. با ادغام سازمان­ های امور اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه در تاریخ ۱۱/۱۲/۱۳۷۸ و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، صندوق بازنشستگی کشوری نیز یکی از مؤسسات تابعه این سازمان شد ، با تصویب قانون نظام جامع رفاه وتأمین اجتماعی در تاریخ ۲۱/0۲/۱۳۸۳ و به موجب تبصره ۲ ماده ۱۷ این قانون، صندوق بازنشستگی کشوری از سازمان مدیریت وبرنامه­ ریزی کشور منتزع و تابع وزارت رفاه وتامین اجتماعی گردید. در سال 1389 متعاقب ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و اموراجتماعی و رفاه وتأمین اجتماعی این سازمان زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت.

 منابع مالی صندوق از محل حق بیمه­ ها، کمک دولت و سود حاصل از سرمایه ­گذاری تأمین می­ گردد. به موجب ماده 71 قانون استخدام کشوری، نرخ کسور بازنشستگی سهم کارمند در تاریخ تصویب قانون (31/03/1345) برابر 8.5% جمع حقوق و مزایای مستمر تعیین شد. در اجرای ماده 12 قانون اصلاح پاره­ای از مقررات مربوط به بانوان شاغل مصوب 13/02/379 و به موجب تصویب­ نامه شماره 55880/ت23358هـ مورخ 7/12/1379 هیأت محترم وزیران از تاریخ 01/07/1379 به 0.9% اصلاح شده است. تا قبل از تصویب قانون استخدام کشوری سهم کارفرمائی برای دولت وجود نداشته و با تصویب قانون استخدام کشوری به موجب ماده 73 قانون مذکور، کسور بازنشستگی سهم کارفرمائی دولت به میزان 8.5% حقوق پایه مستخدمین رسمی تعیین گردید که تقریباً برابر 60% کسور پرداختی سهم مستخدمین بود. در اجرای ماده 7 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 13/12/1368 نرخ کسور بازنشستگی از تاریخ اجرای این قانون 01/01/1369 نرخ کسور بازنشستگی سهم دولت به میزان یک و نیم برابر پرداختی سهم مستخدمین اصلاح گردید.. مشمولان این صندوق عبارتند از مستخدمین رسمی قانون مدیریت خدمات کشوری، اعضای هیئت علمی دانشگاه ­ها، مستخدمین ثابت شهرداری­ ها (به استثنای شهرداری تهران)، قضات مشمول مقررات استخدامی قضات و مستخدمین پیمانی دستگاه­ ها که متقاضی عضویت در این صندوق می‌باشند.