بیانیه مأموریت

---------------------

.

.

.

 

 

 

دفتر برنامه ریزی اقتصادی

سرپرست: جواد طاهرپور

  

 

 
مدارک تحصیلی :    کارشناسی اقتصاد نظری

                            کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

                            دکتری تخصصی اقتصاد مالی

v   ایجاد ساختارهای مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی (سیاست گذاری، هدایت و نظارت) در فعالیت های اقتصادی صندوق ها، تأمین اجتماعی و تعاون.

v   مطالعات اقتصادی در خصوص نظام تأمین مالی و مشارکت و چگونگی حفظ و پایداری منابع مالی صندوق های حمایت اجتماعی و بیمه ای.

v   مشارکت در تصمیمات اقتصادی از طریق حضور فعال در هیأت امنای و شوراها (شوراهای اشتغال، شورای عالی پول و اعتبار) در حیطه وظایف وزارتخانه.

v   مطالعه، بررسی و تحلیل مسائل اقتصادی در چارچوب وظایف و مأموریت های محوله.

v   بررسی و تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق های تابعه و نرخ بازده مورد قبول طرح های تولیدی و سرمایه گذاری.

v   بررسی و تدوین پیش نویس ضوابط کلی نحوه هدایت وجوه، ذخایر و سرمایه گذاری­ های دستگاه های اجرائی، دولتی و عمومی، سازمان ها، موسسات و صندوق های فعال در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی و پیشنهاد به مقام مافوق.

v   مطالعات اقتصادی در خصوص راهبردهای سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی صندوق ها در سایر کشورها.

v   تدوین برنامه های اقتصادی کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت در چارچوب وظایف وزارتخانه.

v   تعیین اولویت های سرمایه گذاری جهت تخصیص منابع در اختیار با رویکرد اشتغالزایی.

v   برنامه ریزی راهبردی در خصوص فعالیت اقتصادی سازمان های ذیربط.

v   بررسی و مطالعه متغیرهای اقتصادی اثرگذار بر سیاست گذاری و برنامه ریزی رفاه اجتماعی کشور.

v   مطالعه راهبردها و روش های بکارگیری ذخایر در جهت افزایش امنیت و سودآوری آن ها.

سوابق اجرایی

1- سرپرست دفتر برنامه‌ریزی اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (از آذر ماه 1398)

2- هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (1392 تا کنون)

2- معاون مالی و اداری دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی  (1394 تا 1398)

4- مشاور پژوهشی پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر (1396 تا کنون)

5- دبیر کرسی مطالعاتی "امنیت اقتصادی" شورای عالی امنیت ملی (1397 تا کنون)

6- مدیر داخلی فصلنامه علمی-پژوهشی "پژوهشنامه اقتصادی" (1393 تا 1396)

7- عضو گروه پژوهشی اقتصاد پژوهشکده علوم اقتصادی (1394 تا 1397)

3- معاون پژوهشی موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد (1387 تا 1394)