بیانیه مأموریت

---------------------

دفتر نظارت و ارزیابی اقتصادی به استناد مواد (3)، (7) و (16) قانون "ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی" و سایر قوانین مربوطه و در راستای دستیابی به هدف غایی معاونت امور اقتصادی (صیانت از سرمایه های مالی صندوق های بیمه ای تأمین اجتماعی) فلسفۀ وجودی و ماموریت اصلی خود را نظارت بر حفظ و صیانت از سرمایه های مالی و تعادل منابع و مصارف صندوق ها، نظارت بر عملکرد مالی صندوق های بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی و مجموعه های اقتصادی تابعه، نظارت مستمر بر اجرای قوانین و مقررات و تکالیف مرتبط با حوزه های اقتصادی وزارتخانه اعلام می نماید.

v   ایجاد ساختارهای مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی (سیاست گذاری، هدایت و نظارت) در فعالیت های اقتصادی صندوق ها، تأمین اجتماعی و تعاون.

v       صیانت از سرمایه های مالی صندوق های بیمه اجتماعی و نظارت بر آن ها.

v       بررسی و چگونگی کمک به تأمین منابع مالی طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری بخش های غیردولتی، تعاونی و به ویژه صندوق های بازنشستگی تحت پوشش.

v       پیگیری اجرای قوانین و مقررات مختلف مرتبط با حوزه های اقتصادی ازجمله قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، قوانین سنواتی بودجه کل کشور و ارائه گزارش اقدامات انجام شده.

v       پیگیری رعایت سیاست ها و خط مشی های دولت در فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری واحدهای تابعه و نظارت بر آن ها.

v       بررسی و تنظیم قواعد حاکم بر رفتارهای اقتصادی صندوق ها ، تأمین اجتماعی و تعاون در بازار سرمایه.

v       بررسی عملکرد حوزه های اقتصادی سازمان ها و صندوق های تابعه و ارائه پیشنهادهای لازم.

v       اخذ گزارش عملکرد سالانه دفاتر تحت پوشش و تطبیق آن با برنامه و بودجه های مصوب.

سوابق اجرایی

Ø      مشاور معاونت امور اقتصادی و برنامه ­ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سال 1395.

Ø      مسئول میز صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد در معاونت امور اقتصادی و برنامه­ ریزی.

Ø      دبیر کمیته بازرسی صندوق­ ها و شرکت­ های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سال 1395.

Ø      عضو ستاد تعیین حقوق و مزایا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

Ø      عضو ستادحقوق شهروندی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 1396.

Ø      بازرس سلامت اداری و حقوق شهروندی با حکم قائم مقام وزیر.

Ø      رئیس گروه نظارت معاونت امور اقتصادی (1393- 1395).

Ø      سرپرست اداره نظارت بر واگذاری سهام (1391- 1393).

Ø      کارشناس مسئول هماهنگی و نظارت بر واگذاری سهام (1391- 1387 ).

Ø      مجری طرح شناسایی مشمولان طرح واگذاری سهام عدالت به کارگران و زنان سرپرست خانوار (1387).

Ø      کارشناس نظارت و ارزیابی دفتر گسترش مالکیت سهام (1381- 1387). عضو ستاد حقوق شهروندی وزارت تعاون، کار و  رفاه اجتماعی.

Ø      عضو کارگروه تدوین برنامه ششم توسعه با حکم معاون وزیر و رئیس موسسه کار و تأمین اجتماعی 1393.

Ø      عضو کارگروه ارتقاء بهره وری و تحول اداری با حکم معاون وزیر 1387.

Ø      عضو کمیته سلامت اداری و حقوق شهروندی با حکم معاون امور اقتصادی وزیر 1393.

Ø      عضو گروه بازرسی دفتر مدیریت عملکرد 1392.

Ø      عضو گروه تحقیق تخلفات اداری با حکم مشاور وزیر و مدیر کل حراست 1391.

Ø      نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 1385.

Ø      نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیته فرعی کمیسیون اقتصاد دفتر هیئت دولت.

Ø      مشارکت در جلسات کمیته فرعی کمیسیون لوایح دفتر هیئت دولت.

Ø      مشارکت در کمیسیون های مجلس شورای اسلامی.

Ø      عضو کارگروه تخصصی اصلاح آئین نامه سهام ترجیحی.

Ø      عضو کارگروه تخصصی مسکن.

 

پروژه ها، تحقیقات انجام شده و پیشنهادات

Ø    ترجمه (همکار) کتاب"10 چالش جهانی تأمین اجتماعی"(Ten Global Challenges for Social Security, ISSA, 2016) ،مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا، 1397.

Ø ترجمه (همکار) کتاب "دستورالعمل­ های ISSA در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات برای صندوق­ های تأمین اجتماعی"(ISSA Guidelines Information and Communication Technology, c 2013مؤسسه کار و تأمین اجتماعی،1396.

Ø   ترجمه (همکار) کتاب"مسئولیت اجتماعی شرکتی"(Corporate Social Responsibility, A handbook of Corporate Governance and Social Responsibility,2010) ،مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، در حال چاپ.

Ø ترجمه (همکار) کتاب"حکمرانی خوب"در سازمان­ های تأمین اجتماعی(Good Governance, ISSA Guidelines, 2016)، مؤسسه فرهنگی هنری فرهنگ آتیه، 1396.

Ø   ترجمه (همکار) کتاب "بازنشستگی در یک نگاه" (Pensions at a Glance 2015, OECD and G20 مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا، 1396.

Ø   مقاله "مروری بر مبانی نظری تأثیر آزادسازی اقتصادی بر اشتغال" (مجله علمی - تخصصی مدیریت بازار کار ایران، شماره اول خرداد 1395).

Ø    مقاله "عرضه سهام راهکاری برای خصوصی سازی" (مجله شکوفه شماره 14، شهریور 1383).

Ø    پژوهش "مطالعه تطبیقی قاعده عسر و حرج در ایران و کشورهای غربی" ( دانشگاه تهران، سال 1393).

Ø    پیشنهاد مصوب "واگذاری سهام عدالت به کارگران و زنان سرپرست خانوار 1387".

Ø    پیشنهاد مصوب " اصلاح آئین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی به کارگران 1387".

صفحه ۱ از ۲ ۲