بیانیه مأموریت

---------------------

دفتر نظارت و ارزیابی اقتصادی به استناد مواد (3)، (7) و (16) قانون "ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی" و سایر قوانین مربوطه و در راستای دستیابی به هدف غایی معاونت امور اقتصادی (صیانت از سرمایه های مالی صندوق های بیمه ای تأمین اجتماعی) فلسفۀ وجودی و ماموریت اصلی خود را نظارت بر حفظ و صیانت از سرمایه های مالی و تعادل منابع و مصارف صندوق ها، نظارت بر عملکرد مالی صندوق های بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی و مجموعه های اقتصادی تابعه، نظارت مستمر بر اجرای قوانین و مقررات و تکالیف مرتبط با حوزه های اقتصادی وزارتخانه اعلام می نماید.

v   ایجاد ساختارهای مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی (سیاست گذاری، هدایت و نظارت) در فعالیت های اقتصادی صندوق ها، تأمین اجتماعی و تعاون.

v       صیانت از سرمایه های مالی صندوق های بیمه اجتماعی و نظارت بر آن ها.

v       بررسی و چگونگی کمک به تأمین منابع مالی طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری بخش های غیردولتی، تعاونی و به ویژه صندوق های بازنشستگی تحت پوشش.

v       پیگیری اجرای قوانین و مقررات مختلف مرتبط با حوزه های اقتصادی ازجمله قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، قوانین سنواتی بودجه کل کشور و ارائه گزارش اقدامات انجام شده.

v       پیگیری رعایت سیاست ها و خط مشی های دولت در فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری واحدهای تابعه و نظارت بر آن ها.

v       بررسی و تنظیم قواعد حاکم بر رفتارهای اقتصادی صندوق ها ، تأمین اجتماعی و تعاون در بازار سرمایه.

v       بررسی عملکرد حوزه های اقتصادی سازمان ها و صندوق های تابعه و ارائه پیشنهادهای لازم.

v       اخذ گزارش عملکرد سالانه دفاتر تحت پوشش و تطبیق آن با برنامه و بودجه های مصوب.

صفحه ۱ از ۲ ۲