بیانیه مأموریت

---------------------

.

.

.

 

 

 

دفتر هماهنگی اقتصادی

سرپرست: اصغر گرامی

   

v    هدایت و پیگیری کلی سیاست های وزارتخانه در کارگروه های سرمایه گذاری و اشتغال استان ها با هماهنگی اداره کل امور استان ها .

v    تنظیم امور و ارائه پیشنهادات مناسب برای حضور فعال نمایندگان وزارتخانه در مجامع، شوراها و کمیسیون های دولت .

v    تمهیدات لازم جهت رفع تعارض ها و ایجاد هماهنگی بین نمایندگان وزارت متبوع در عرصه تصمیم گیری شوراها .

v    اخذ و بررسی گزارشات، صورتجلسات و مصوبات شوراها و مجامعی که وزارت متبوع در آن ها عضو هستند و ارایه پیشنهاد و نظرات کارشناسی با همکاری واحدهای ذیربط .

v    تطبیق ، هم راستاسازی و هماهنگی برنامه های زیر مجموعه در حوزه اقتصادی .

v    همکاری در جهت تعامل موثر با کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی در امور مربوط به  فعالیت های اقتصادی .

v    تهیه گزارش های جمع بندی شده ارسالی از شوراها و مجامع و ارائه آن ها به سازمان ها، کمیسیون ها و مجامع دولت و سایر دستگاه ها و مراجع .

صفحه ۱ از ۲ ۲