بیانیه مأموریت

---------------------

.

.

.

 

 

 

دفتر هماهنگی امور اقتصادی

سرپرست:  اصغر گرامی

 

 

 

 

 

مدارک تحصیلی:   کارشناسی ارشد مدیریت مالی

                          کارشناسی آمار                        

v    هدایت و پیگیری کلی سیاست های وزارتخانه در کارگروه های سرمایه گذاری و اشتغال استان ها با هماهنگی اداره کل امور استان ها .

v    تنظیم امور و ارائه پیشنهادات مناسب برای حضور فعال نمایندگان وزارتخانه در مجامع، شوراها و کمیسیون های دولت .

v    تمهیدات لازم جهت رفع تعارض ها و ایجاد هماهنگی بین نمایندگان وزارت متبوع در عرصه تصمیم گیری شوراها .

v    اخذ و بررسی گزارشات، صورتجلسات و مصوبات شوراها و مجامعی که وزارت متبوع در آن ها عضو هستند و ارایه پیشنهاد و نظرات کارشناسی با همکاری واحدهای ذیربط .

v    تطبیق ، هم راستاسازی و هماهنگی برنامه های زیر مجموعه در حوزه اقتصادی .

v    همکاری در جهت تعامل موثر با کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی در امور مربوط به  فعالیت های اقتصادی .

v    تهیه گزارش های جمع بندی شده ارسالی از شوراها و مجامع و ارائه آن ها به سازمان ها، کمیسیون ها و مجامع دولت و سایر دستگاه ها و مراجع .

سوابق اجرایی و تشکیلاتی

Ø       کارشناس سرمایه‌گذاری و سهام/ شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی از 83 تا 90

 Ø       کارشناس ارشد سرمایه‌گذاری و توسعه/ شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی از90 تا 92

 Ø       عضو هیئت مدیره شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری صنایع نوین تأمین از 91 تا 94

 Ø       مشاور معاون امور اقتصادی و برنامه‌ریزی/ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از 92 تا 99

 Ø       رئیس کارگروه تخصصی سنجش و ارتقای سطح توانمندی هلدینگ‌های تخصصی/ معاونت امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی/ زمستان 95

 Ø       سرپرست دفتر هماهنگی اقتصادی معاونت اقتصادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی/ از بهار 99

 

سوابق مطالعاتی و پژوهشی

Ø       بررسی و تحلیل عملکرد مالی و اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی در جهان (با تمرکز بر کشورهای سازمان توسعه همکاری‌های اقتصادی) / معاونت امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی/ تابستان 94

 Ø       آسیب‌شناسی سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های بازنشستگی ایران/ معاونت امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی/ پاییز 95

 Ø       جامعه متحول و قانون‌گذار منفعل/ ویژه‌نامه اقتصادی شرق/ مهر 95

 Ø       بررسی وضعیت مالی، بیمه‌ای و اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی/ معاونت امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی/ تابستان 96

 Ø       برنامه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در حوزه اقتصادی: صندوق‌های بازنشستگی پیشران توسعه ملی/ معاونت امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی/ تابستان 96

 Ø       شناسایی پیامدهای حکمرانی دولتی صندوق‌های بازنشستگی عمومی کشور بر مدیریت حوزه سبد دارایی این صندوق‌ها در جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: صندوق‌های بازنشستگی تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) / دانشگاه صنعتی شریف، کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی/ زمستان 96

 Ø       مدیریت دارایی/تعهدات (ALM) با مدل برنامه‌ریزی تصادفی چندمرحله‌ای مقید به ارزش در معرض ریسک در سازمان تأمین اجتماعی/ نشریه علمی پژوهشی تحقیقات مالی/ دانشگاه تهران/ بهار 1400

 

 مطالعات و پژوهش های درون سازمان

    Ø       برآورد ارزش افزوده سهم شستا از اقتصاد کشور

    Ø       تحلیل صندوق‌های بیمه‌گر بازنشستگی کشور با تمرکز بر بحران صندوق‌ها

    Ø       تحلیل حساسیت عوامل مؤثر بر پایداری صندوق‌های بازنشستگی عمومی کشور

    Ø       سنجش و ارتقای سطح توانمندی هلدینگ‌های تخصصی

    Ø       تهیه بانک اطلاعاتی جامع سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    Ø       تحلیل صنایع مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های تابعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

    Ø       تحلیل بخش‌های اقتصادی تابعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

    Ø       چرایی و چگونگی خروج از بنگاه‌داری در صندوق‌ها

صفحه ۱ از ۲