بیانیه مأموریت:

معاونت امور اقتصادی و برنامه ریزی به عنوان ساختار دولتی ناظر بر فعالیت نهادهای تأمین اجتماعی در سطح کشور، مترصد ارتقای امنیت اقتصادی مردم از طریق راهبری هوشمندانه در شکل گیری و مدیریت برنامه های اقتصادی در بخش رفاه و تأمین اجتماعی می باشد.

معاونت امور اقتصادی و برنامه ریزی از طریق تبیین دستورالعمل های حرفه ای، ارتقاء دانش تخصصی، ارائه مشاوره های لازم در تعالی عملکرد صندوق های بازنشستگی تابعه، تأمین اجتماعی و مجموعه های اقتصادی تحت پوشش مساعدت نموده است و بدین ترتیب ساختارهای تحت پوشش را قادر به توسعه و بهبود سیستم و سیاست تأمین اجتماعی در سطح کلان کشور می نماید. این معاونت در سال 1392 متعاقب ادغام سه وزارت تعاون، رفاه و کار و تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف نظارت بر روند فعالیت های اقتصادی نهادهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی تأسیس گردید.

معاونت امور اقتصادی

نام معاون:    دکتر علی سرزعیم                                                                                                             

 

مدارک تحصیلی :  دکتری اقتصاد از دانشگاه دولتی میلان- ایتالیا

                        کارشناسی ارشد مدیریت ریسک و بیمه از کالجو کارلو البرتو- ایتالیا

                       کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی- اجتماعی- برنامه ریزی اقتصادی از مؤسسه عالی پژوهش در

                       برنامه ریزی و توسعه

                       کارشناسی مهندسی مکانیک- طراحی در جامدات از دانشگاه صنعتی شریف

پست الکترونیک : sarzaeem@mcls.gov.ir 

v    صیانت از سرمایه های مالی صندوق های بیمه اجتماعی و نظارت بر آن ها.

v    برنامه ریزی به منظور انجام مطالعات اقتصادی نظام تأمین مالی و مشارکت و چگونگی حفظ و پایداری منابع مالی صندوق های حمایت اجتماعی و بیمه ای.

v    مشارکت در تصمیمات اقتصادی از طریق حضور فعال در هیأت امنای و شوراها (شوراهای اشتغال، شورای عالی پول و اعتبار) در حیطه وظایف وزارتخانه.

v    برنامه ریزی به منظور مطالعه، بررسی و تحلیل مسائل اقتصادی در چارچوب وظایف و مأموریت های محوله.

v    برنامه ریزی به منظور تعیین نحوه کمک به تأمین منابع مالی طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری بخش های غیر دولتی، تعاونی و به ویژه صندوق های بازنشستگی تحت پوشش.

v    سیاست گذاری و برنامه ریزی به منظور تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق های تابعه و نرخ بازده مورد قبول طرح های تولیدی و سرمایه گذاری.

v    نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مختلف مرتبط با حوزه های اقتصادی از جمله قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، قانون اجرای سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی، قوانین سنواتی بودجه کل کشور و ارائه اقدامات انجام شده.

v    سیاست گذاری و برنامه ریزی به منظور ایجاد ساختارهای مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی (سیاست گذاری، هدایت و نظارت) در فعالیت های اقتصادی صندوق ها، تأمین اجتماعی و تعاون.

v    پیشنهاد ضوابط کلی نحوه هدایت وجوه، ذخایر و سرمایه گذاری های دستگاه های اجرائی، دولتی و عمومی، سازمان ها، موسسات و صندوق های فعال در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی جهت تصویب در مراجع قانونی مرتبط با همکاری معاونت­های ذیربط.

v    نظارت بر رعایت سیاست­ها و خط­مشی­های دولت در فعالیت­های اقتصادی و سرمایه­گذاری واحدهای تابعه.

v    بررسی و تنظیم قواعد حاکم بر رفتارهای اقتصادی صندوق ها، تأمین اجتماعی و تعاون در بازار سرمایه.

سوابق شغلی

Ø      مدرس (استادیار) دانشکده بیمه (اکو)- بهمن 1394 تاکنون.

Ø      مشاور اقتصادی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری- خرداد 1393 تاکنون.

Ø      مدیر واحد ریسک و تحقیقات مالی شرکت تأمین سرمایه سپهر- 1391 لغایت1395.

Ø      کمک ­یار تحقیق مؤسسه تحقیقاتی بروگل (بروکسل-بلژیک).

Ø      پژوهشگر مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی (وابسته به وزارت نفت)- 1385 لغایت 1387.

Ø      پژوهشگر مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه ­ای (وابسته به سازمان صدا و سیما)- 1381 لغایت 1385.

Ø      کارشناس برنامه­ ریزی در طرح تحقیقات صنعتی، آموزش و اطلاع ­رسانی (وابسته به وزارت صنایع و معادن)- 1380 لغایت 1381.

مقالات علمی

Ø      سیاست های اقتصادی برای مقابله با بحران بانکی، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، دوره 6 شناره 21، زمستان 1395.

Ø      Dating Business Cycle in Oil Exporting Countries, International Economic Studies, Vol 45, 2016

Ø      کیفیت نهادها و ترکیب مخارج دولت: یک رویکرد نظری، مجله برنامه و بودجه، دوره 20 شماره 3 پاییز 1394.

Ø      بررسی تکانه های قیمت نفت بر متغیرهای اقتصادی در یک مدل خودتخمین زننده برداری، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، 1386.

کتب تألیفی

Ø      بحران های بانکی، پژوهشکده پولی و بانکی.

Ø      پوپولیسم اقتصادی، 1396.

Ø      بینش اقتصادی برای همه، 1395.

Ø      اقتصاد برای همه (جلد اول)، 1393.

Ø      تحلیل اقتصادی سیاست، 1389.

Ø      کتاب شناخت علوم انسانی، 1381.

ترجمه

Ø      سهام، از مجموعه سی اف ای سطح 1 ، 1393( به همراه دکتر سیرانی(.

Ø      ایده های جذاب در گفتگو با بزرگان اقتصاد، 1394(به همراه دکتر خیرخواهان).

Ø      سنودان، اقتصاد کالن مدرن در گفتگو با بزرگان اقتصاد، 1393( به همراه پویا جبل عاملی).

Ø      مک ماهون و اسکوایر، تبیین رشد اقتصادی: پروژه تحقیقات جهانی، مرکز پژوهش های مجلس ، 1392.

Ø      ماتئو کنت و جان تامپسون، اقتصاد بانکداری، 1392.

Ø      دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون، ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دمکراسی، 1390( به همراه خیرخواهان(.

Ø      ماکس بیزرمن، مدیران و چالش های تصمیم گیری، انتشارات آریاناقلم، 1387.

مقالات کنفرانس

Ø      پوپولیزم در سیاست گذاری، همایش دولت پژوهی، دانشگاه فردوسی مشهد، اسفند 1396.

Ø      بررسی تجربه مدرسه مفید، کنفرانس تجربه مدارس مذهبی، تهران فروردین 1396.

Ø      "تکانه های نفتی و ادوار تجاری در کشورهای نفتی"، کنفرانس اقتصاد خاورمیانه، دانشگاه بیلجی، استانبول، تیر 1392.

Ø      "آیا دین را سیاسی کنیم؟ رویکرد اقتصاد سیاسی"، کالج کارلو آلبرتو، تورین، ایتالیا، تیر ماه 1391.

Ø      رویکرد روانشناسی تصمیم گیری به خطاهای پزشکی، دانشگاه لرستان، دومین همایش خطاهای پزشکی، 1386.

Ø      مقایسه کارایی سیاست های قیمتی و غیرقیمتی در بهینه سازی مصرف سوخت، کنفرانس بهینه سازی مصرف انرژی، مشهد، 1386.

Ø      تحلیل اثرات سیاست های مبارزه با قاچاق با مدل سازی پویایی سیستم­ها، دی ماه 1386.

Ø      اثرات اقتصادی ادوار سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، اردیبهشت 1384.

Ø      ساختار مراکز تحقیق و توسعه، پنجمین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه صنایع و معادن، 1384.

Ø      طراحی مدل دینامیکی تبیین رشد مبتنی بر تحقیق و توسعه، پنجمین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه صنایع، 1384.

پروژه های تحقیقاتی

Ø      بانکداری شرکتی، به سفارش بانک ملت (مشارکت در تیم تحقیق(.

Ø      مروری بر مدل های پیشبینی متغیرهای اقتصادی به سفارش مرکز پژوهش های مجلس.

Ø      سیاست های پولی و مالی مناسب برای مقابله با بحران بانکی، به سفارش پژوهشکده پولی و بانکی.

Ø      فضای سرمایه گذاری در کشورهای عضو CIS ،به سفارش شرکت راه آینده.

Ø      ارزیابی فضای کسب و کار در ایران تا سال 1392، به سفارش شرکت راه آینده و شرکت سرمایه­ گذاری رامان.

Ø      تحلیل موانع اجرای اصل چهل و چهار، به سفارش مجمع تشخیص مصلحت (مشارکت در تیم تحقیق(.

Ø      ارزیابی داخلی بانک پارسیان، به سفارش خردپیروز (مشارکت در تیم تحقیق(.

Ø      مدل سازی حمل و نقل، به سفارش مرکز تحقیقات استراتژیک ایران خودرو (مشارکت در تیم تحقیق(.

Ø      رابطه تحقیق و توسعه و رشد، به سفارش طرح تحقیقات صنعتی، آموزش و اطلاع رسانی وابسته به وزارت صنایع.

Ø      تحلیل برنامه های توسعه، به سفارش مرکز تحقیقات صداوسیما (مشارکت در تیم تحقیق(.

Ø      صندوق ذخیره ارزی، به سفارش مرکز پژوهش های مجلس.

Ø      سنجش سرمایه اجتماعی در شهرهای منتخب ایران، به سفارش مرکز کنش گران داوطلب (مشارکت در تیم تحقیق(.

Ø      مبانی سیاست گذاری اقتصادی، به سفارش طرح و برنامه صداوسیما.

Ø      تئوری های عدالت از دیدگاه رالز و آمارتیاسن، به سفارش طرح و برنامه صداوسیما.

Ø      مقایسه عملکرد اقتصادی در فاصله سال های 1370 تا 1380 ،به سفارش موسسه پژوهشی آینده (مشارکت در تیم تحقیق(.

 نام و نام خانوادگی: دکتر حجت الله میرزایی (دکتری در حوزه اقتصاد نظری، توسعه و برنامه ریزی اقتصادی )


دکتر میرزایی

 

سوابق اجرایی و مدیریتی:

- مشاور عالی «موسسه مطالعات اندیشه شهر و اقتصاد»، سال 1387 تا کنون.

- معاون طرح و برنامه «شرکت سرمایه‌گذاری گروه اقتصادی و مهندسی لوتوس»، 93 تاکنون.

- مشاور اقتصادی و سرمایه‌گذاری «شرکت سرمایه‌گذاری گروه اقتصادی و مهندسی لوتوس»، 92 تاکنون.

- عضو هیات مدیره «شرکت بازرگانی لوتوس»، 92 تاکنون.

- مشاور اقتصادی و مدیر طرح تدوین برنامه‌ استراتژیک «هلدینگ شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران»، 91 تاکنون.

- مشاور اقتصادی و برنامه‌ریزی «شرکت رهپو ساخت شارستان»، 91-89.

- عضو هیات مدیره «شرکت مطالعاتی آینده‌پژوهان اقتصاد توسعه»، 90 تاکنون.

- مشاور «دفتر خدمات فنی سازمان توسعه تجارت»، 88-86.

- مدیرعامل «شرکت مطالعات توانمندسازی آینده پژوهان»، 88-85.

- مشاور اقتصادی و برنامه‌ریزی «شرکت سرمایه‌گذاری سفیران (وابسته به بانک توسعه صادرات)»، 85.

- عضو هیات مدیره «شرکت سرمایه گذاری هامون کیش»، 84-83.

- معاون دانشجویی- فرهنگی «دانشگاه علامه طباطبایی»،83-81.

- معاون «دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی»، 82-79.

- معاون «مرکز تحقیقات اقتصاد ایران (دانشگاه علامه طباطبایی)»، 84- 77.

- عضو غیرموظف هیات مدیره «شرکت سرمایه­گذاری هامون کیش»،84-83.

- مشاور استاندار و مسئول دفتر مطالعات توسعه محور شرق «استانداری سیستان و بلوچستان»، 81-77.

- سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و اداری و مالی «استانداری سیستان و بلوچستان»، 76.

- مدیرگروه برنامه­ ریزی «دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه»، 76-75.

- معاون مدیر کل «مدارک علمی و انتشارات سازمان برنامه و بودجه»، 74.

 

*********************************************************************************************

 

 نام و نام خانوادگی: دکتر سید عباس حسینی (دانشجوی دکتری در حوزه مدیریت دولتی )


یک شمالی مدیرعامل شرکت بیمه ایران شد

 

سوابق اجرائی و مدیریتی: 

 -سرپرست صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر

- معاونت برنامه ریزی شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا)

 -عضو هیأت مدیره شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری

-عضو هیأت مدیره بانک تجارت

 -عضو هیأت مدیره شرکت پتروشیمی لاله

 - رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات

 - عضو هیأت مدیره شرکت پتروشیمی مارون

 -عضو هیأت مدیره شرکت توسعه تجارت پاد آرین جمبا

 - نائب رئیس هیأت مدیره شرکت پتروشیمی شازند

 - عضو هیأت مدیره شرکت پتروشیمی آبادان

 

 

 

10 چالش جهانی تأمین اجتماعی

۱-پرکردن شکاف پوشش ۲-نابرابری در سراسر دوره حیات ۳...
۲۱ آبان ۱۳۹۷

دستورالعمل‌های اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی در حوزه ارتباطات

دستورالعمل‌های ISSA در حوزۀ ارتباطات در ادارات تأم...
۲۱ آبان ۱۳۹۷

فناوری و نظام بازنشستگی

ظرفیت فین تک جهت تغییر شیوه عملیات نظام بازنشستگی ...
۱۸ مهر ۱۳۹۷

نظام بازنشستگی در کشور دانمارک

در دانمارک، طرح بازنشستگی پایه عمومی برقرار است. م...
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷