گزارش های بین المللی

ناظر اقتصادی

آمارهای امیدوارکننده

اقتصاد ایران در سال 1395، همسو با انتظارات مساعد ن...
۳۰ بهمن ۱۳۹۶
changing the world

دگرگون ساختن جهان ما

دستور کار 2030 بانک جهانی برای توسعه پایدار
۱۱ بهمن ۱۳۹۶
ناظر اقتصادی

ناظر اقتصادی ایران، بهبود نفت محور (نظام بازنشستگی ایران، ضرورت اصلاحات)

این گزارش خاص، مروری کلی دارد بر نظام بازنشستگی ای...
۱۱ بهمن ۱۳۹۶
10 Global

10 چالش جهانی تأمین اجتماعی

هم اکنون سطوح جهانی حمایت تأمین اجتماعی در بالاتری...
۲۳ دی ۱۳۹۶