گزارش های داخلی

Improving Private sector

بهبود وضعیت بخش خصوصی در اقتصاد: الگوی جهانی، پیاده سازی ایرانی

دستیابی به مشارکت کارآمد بخش خصوصی در کنار دولت و ...
۲ اسفند ۱۳۹۶

بررسی حق تأمین اجتماعی در اسناد و مقاوله نامه های بین المللی

در موضوع نسل دوم حقوق بشر یا حقوق مطالبه ای و قبول...
۱۶ بهمن ۱۳۹۶
Steel

صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد- گزارش 1

صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد با هدف تأمین آتیه مش...
۱۲ دی ۱۳۹۶

مروری بر مبانی نظری تأثیر آزادسازی اقتصادی بر اشتغال

امروزه یکی از مهمترین دغدغه های سیاست مداران و اقت...
۲ مهر ۱۳۹۶

بررسی وضعیت مالی، بیمه ای و اقتصادی صندوق های بازنشستگی

»عدالت اجتماعی «،» حفظ کرامت و حقوق انسان ها « ،» ...
۱۹ شهریور ۱۳۹۶