گزارش های داخلی

سناریو

سناریوهای پیش روی اقتصاد جهانی در مواجهه با ارزهای رمز پایه

هر چه زمان می گذرد، ارزهای رمز پایه به عنوان پدیده...
۲۹ فروردین ۱۳۹۷
Improving Private sector

بهبود وضعیت بخش خصوصی در اقتصاد: الگوی جهانی، پیاده سازی ایرانی

دستیابی به مشارکت کارآمد بخش خصوصی در کنار دولت و ...
۲ اسفند ۱۳۹۶

بررسی حق تأمین اجتماعی در اسناد و مقاوله نامه های بین المللی

در موضوع نسل دوم حقوق بشر یا حقوق مطالبه ای و قبول...
۱۶ بهمن ۱۳۹۶
Steel

صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد- گزارش 1

صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد با هدف تأمین آتیه مش...
۱۲ دی ۱۳۹۶

مروری بر مبانی نظری تأثیر آزادسازی اقتصادی بر اشتغال

امروزه یکی از مهمترین دغدغه های سیاست مداران و اقت...
۲ مهر ۱۳۹۶