عملکرد و برنامه اجرائی صندوق های بازنشستگی و شستا در خروج از بنگاهداری

 ۱۴۰۰/۰۲/۰۶
  فایلهای مرتبط
عملکرد و برنامه  اجرائی صندوق های بازنشستگی و شستا در خروج از بنگاهداری
از عمده چالش های صندوق های بازنشستگی طی سالیان اخیر مسئله بنگاهداری این صندوق ها اسـت که از نظر متخصصان تأمین اجتماعی، این مسـئله به عنوان یک آسیب محسـوب می شود؛ زیرا که صندوق ها را به شدت درگیر و متمرکز در مسائل اقتصادی کرده و موجب کمرنگ شدن رسالت اجتماعی و اهداف اصلی آنها یعنی ارائه حمایت های بیمه ای مطلوب (توام با رعایت اصول تأمین اجتماعی)، به بیمه شدگان می شـود. با این حال، با وجود هشـدارهای مکرر متخصصان در کنار محدودیت ها و ممنوعیت هـای مقـرر در قوانین، صندوق های بازنشسـتگی بنا بـه دلایلی همچنان بنگاهداری می کنند. تداوم فعالیت صندوق های بازنشستگی مشروط بر این است که در بلندمدت تعادل بین منابع و مصارف این صندوق ها برقرار بماند و فلسفه وجودی سرمایه گذاری ها در صندوق بازنشستگی نیز پشتیبانی از تعهدات است، اما مالکیت بنگاه ها این هدف را با چالش جدی مواجه می نماید. بررسـی سبد سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیانگر آن است که سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری در این زمینه نسبت به سایر صندوق ها پیشروتر هستند. خروج از بنگاهداری یکی از مهمترین دغدغه های اصلی دولت تدبیر و امید به شـمار می رود و در همین راسـتا و با عنایت به تأکیدات ریاسـت محترم جمهور، هیأت واگذاری صندوق ها به ریاسـت و تحت نظر مسـتقیم وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و رئیس هیأت امناء سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های تابعه تشکیل شد. لذا با عنایت به این مهم، هر یک از صندوق های بازنشستگی و شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی ملزم به ارائه برنامه خروج از بنگاهداری یکساله شدند.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.