کتاب «رهنمودهای اکچوئریال طرح های تامین اجتماعی »

معاونت رفاه اجتماعی و دبیرخانه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه از طرف انتشارات میرماه  ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
کتاب «رهنمودهای اکچوئریال طرح های تامین اجتماعی »
هدف اولیه این کتاب ارایه رهنمودها برای اکچوئرها و ذی نفعان در حوزه های مختلف مرتبط با برنامه ریزی، مدیریت، تامین مالی و تنظیم مقررات مزایای تامین اجتماعی است؛ کتاب به شکلی ساده، خلاصه و البته جامع، ضمن تعریف «امور اکچوئریال و اکچوئر» مجموعه رهنمودهای ISSA و ILO و استانداردهای حرفه ای موجود و آتی را مورد بحث قرار می‌دهد و اطلاعات خوبی برای ورود به مباحث اکچوئری در تامین اجتماعی به دست می‌دهد. ارزش گذاری طرح های تامین اجتماعی، مدیریت عملیاتی سیستم های تامین اجتماعی، مسایل مربوط به سرمایه گذاری، گزارش دهی، تعامل و افشا، مدیریت و تجزیه و تحلیل مخاطرات، موضوعات قانونی، استانداردها و راهنمای حرفه ای، موضوعات مرتبط با سیاست و استراتژی و تخصص اکچوئری، نیروی انسانی و آموزش در موسسه تامین اجتماعی موضوعات فصل اول کتاب هستند که رهنمودهایی به تفکیک در مورد آنها آمده است. «استاندارد بین المللی اکچوئری» فصل پایانی این کتاب است که در آن به تفصیل استاندارد بین المللی اکچوئری مورد بررسی قرار می گیرد. کتاب «رهنمودهای اکچوئریال طرح های تامین به انضمام استاندارد بین المللی اکچوئری» توسط اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی تهیه و توسط نشر میرماه ترجمه و در 1000 نسخه چاپ و منتشر شده است.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.