اعضای کمیته ساماندهی صندوق بازنشستگی کشوری

-  یکی از معاونین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با نظر وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس هیات امنا

-  رئیس هیات مدیره صندوق

-  مدیرعامل صندوق

-  معاون سرمایه گذاری و امور اقتصادی صندوق

-  مدیرعامل هلدینگ مربوطه

نماینده ستاد جذب سرمایه گذاری خارجی بدون حق رأی